Login

Register

Login

Register

Impart

Impart is one of the oldest cultural places in Wrocław, recognised and respected by the audience from the city. Thanks to the excellent acoustics in all of its rooms, full stage equipment, professional staff and its unique, retro atmosphere, it is a perfect place for organising events presenting both modern and traditional art.
Below you will find short descriptions of each of the Impart rooms. They will help you decide which space is the most suitable for you and your plans.
Theatre Room offers 567 seats (including 96 seats in the gallery), a stage of around 150 m2, with hand hoists, black curtains, sound system and stage lighting. You can also use 6 dressing rooms and bathroom facilities located next to The Theatre Room.
Concert Hall offers up to 200 seats with a possibility to arrange them however you like, a stage of around 50 m2, hanging system and black curtains. You can also use 2 dressing rooms located next to it.
Gallery with floor area of around 200 m2 is a perfect place for organising displays. It offers exhibition walls with hanging systems, spotlights, and sound system.
2 Rehearsal Rooms with floor area of 100 m2 and 70 m2.
Additionaly, Impart is equipped with YAMAHA C-3 acoustic piano and YAMAHA Grand Touch GT-2 keyboard.
All Impart rooms offer interesting space, with all the seats filled during each show. Impart is a perfect place for organising any kind of events: from big concerts and art exhibitions to more private workshops for a smaller group of people. Our staff is always ready to help you with their organisation.
Paulina Dufrat (paulina.dufrat@strefakultury.pl) will be happy to answer any of your questions. Do not hesitate to send a completed rent form (you can download it below) to the same e-mail address, so we can prepare a personalised offer for you using the information it contains.

Form - space rental

  Polityka prywtaności:


  1. Przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez SKW prowadzone jest wyłącznie w celu realizacji umowy/usługi na czas ich obowiązywania, a po ich rozwiązaniu lub zakończeniu, wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO), albo też na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) na czas i w zakresie w jakim jej udzielono,
  2. administratorem Pani/a danych osobowych jest samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającej NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 (zwana dalej: SKW lub Instytucja). Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, lub podmiotów działających na jej zlecenie przy realizacji celu przetwarzania.
  3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (na dzień podpisania niniejszego oświadczenia: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Pani/a zgody - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym zastrzeżeniem, że podanie danych zawartych formularzu subskrypcji jest warunkiem koniecznym do realizacji na Państwa rzecz subskrybowanej usługi.
  4. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
  5. SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania ( np. usługi) . Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW.
  6. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 71 712 75 75 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Piotr Stasiak, e-mail: sekretariat@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75.
  7. SKW informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane nie będą podlegały procesowi profilowana. Jedyne dane, które podlegają profilowaniu to dane użytkowników serwisów internetowych SKW, które podlegają profilowaniu na zasadach wskazanych w Polityce prywatności tych Serwisów.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych znajdą Państwo w naszej uaktualnionej do nowych przepisów Polityce prywatności

  p:2933