28.01.2020 Wtorek

Rekrutujemy do zespołu działań międzynarodowych!

Strefa Kultury Wrocław poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów międzynarodowych, która dołączy do dwuosobowego zespołu zajmującego się obszarem działań międzynarodowych.

Zespół Działań Międzynarodowych SKW

fot. Jerzy Wypych

Naszą pracę kierujemy do przedstawicieli środowisk twórczych i akademickich, aktywnych w obszarze kultury i sztuki współczesnej. Dzięki projektom rezydencyjnym, wizyt studyjnych
i spotkań realizowanych w kraju i za granicą uczestnicy mogą poznać się, wzajemnie wymieniać doświadczeniami i nawiązać współpracę. Program służyć ma wymianie praktyk i wiedzy oraz kształtować relacje na poziomie międzynarodowym. Celem działań międzynarodowych Strefy Kultury Wrocław jest także wsparcie i promocja lokalnych twórców poza Polską, jak i zagranicznych artystów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Uczestnicy programu realizują projekty artystyczne, badawcze oraz społeczne, poświęcone aktualnym zjawiskom i problemom współczesnym.

Strefa Kultury Wrocław współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami z zagranicy, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Wrocławia oraz tych należących do rodziny „Europejskich Stolic Kultury”, dzięki czemu regularnie w jego ramach prowadzone są nabory na rezydencje i wizyty studyjne, warsztaty i spotkania oraz inne aktywności budujące wspólnotę europejską.

Jeżeli jesteś osobą która:

 • ma doświadczenie w pracy projektowej związanej z kulturą i/lub sztuką
 • bez problemu pracuje w języku angielskim (znajomość dodatkowych języków obcych będzie zaletą)
 • nie boi się wielokulturowości
 • ma doświadczenie w administrowaniu projektów ( m.in. sporządzaniu umów cywilno-prawnych i budżetów, sprawozdań)
 • ma doświadczenie w przygotowywaniu, składaniu i rozliczaniu wniosków grantowych,
 • jest kreatywna, otwarta na nowe wyzwania i lubi pracę z ludźmi
 • orientuje się w świecie kultury i sztuki Wrocławia i Dolnego Śląska
 • umie pisać i redagować teksty
 • umie pracować pod presją czasu i wykonywać zadania w terminie
 • obsługuje programy pakietu MS Office (Word, Excel)
 • chętnie pracuje zespołowo i potrafi odnaleźć się w zróżnicowanym zespole
 • lubi podróże

To wyślij do nas swoje CV oraz list motywacyjny!

Co dokładnie będzie do zrobienia:

 • goszczenie międzynarodowych rezydentów programu AIR Wro
 • organizacja publicznych spotkań z rezydentami
 • organizacja i przeprowadzanie spotkań sieciujących z przedstawicielami środowiska kultury i sztuki
 • przygotowywanie umów i zatwierdzenie sprawozdań, opieka nad beneficjentami programu partnerskiego Kultura Mobilna
 • szukanie partnerów za granicą i kontakt z nimi
 • pisanie wniosków grantowych
 • prowadzenie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców, procesu wyboru projektów oraz ustalenia wybranymi wnioskodawcami, prowadzenie spotkań informacyjnych w ramach Kultury Mobilnej,
 • przygotowywania treści na strony www i konta społecznościowe
 • wsparcie produkcyjne prezentacji efektów Działań Międzynarodowych SKW

Co oferujemy:

 • ciekawą, inspirującą pracę przy projektach międzynarodowych
 • umowę o pracę
 • pracę w ważnej instytucji kultury we Wrocławiu
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu
 • możliwość rozwoju osobistego – szkolenia, warsztaty, wyjazdy zagraniczne oraz angażowanie się w inne inicjatywy prowadzone w ramach działań SKW
 • możliwość wpływu na kształtowanie kulturowego i społecznego krajobrazu miasta

List motywacyjny oraz CV prosimy wysyłać do 14 lutego 2020 roku na adres rekrutacja@strefakultury.pl, w tytule maila wpisując „ Zespół Działań Międzynarodowych”.

CV powinno zawierać klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, (SKW) moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.

//

SKW informuje kandydatów, że ich dane przetwarzane będą przez SKW  jako administratora danych lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji procesu rekrutacji,  na czas niezbędny do realizacji w/w procesu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)lub f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału procesie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach  wykonania obowiązku prawnego dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW  lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i dochodzenie roszczeń lub prawo  dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod.@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71 71 27 575 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.strefakultury.pl

- Czytaj także

Polecamy

Zobacz więcej