27.01.2020 Poniedziałek

Dołącz do zespołu Mikrograntów!

Strefa Kultury Wrocław rozpoczyna poszukiwania czwartego koordynatora/koordynatorki Mikrograntów! Jeśli lubisz pracę z ludźmi, społeczne działania, dużo codziennych radości i zaskoczeń – zapraszamy do składania aplikacji do Programu Oddolnych Inicjatyw Lokalnych.

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności. Szukamy osoby, która dołączy do trzyosobowego zespołu koordynującego to działanie.

Więcej o naszych działaniach przeczytasz na stronie i profilu Facebookowym, a to jak pracujemy podejrzeć możesz też na Instagramie.

Stanowisko i wymiar pracy:

Członek lub członkini zespołu ogólnomiejskiego Programu Wsparcia Oddolnych Inicjatyw Mikrogranty, umowa zlecenia od marca 2020 roku do końca grudnia 2020.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • ma doświadczenie w pracy projektowej,
 • ma doświadczenie w sporządzaniu umów cywilno-prawnych,
 • lubi i rozumie działania z zakresu animacji społecznej i edukacji kulturowej oraz lubi pracę z ludźmi
 • zna się na obsłudze portalu Facebook i Instagram,
 • umie pisać i redagować teksty,
 • obsługuje programy pakietu MS Office,
 • będzie mogła podjąć pracę również w weekendy

To wyślij do nas swoje CV oraz krótki list motywacyjny!

Co dokładnie będzie do zrobienia:

współpraca i dzielenie obowiązków członka zespołu Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty:

 • prowadzenie konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców, procesu wyboru projektów oraz negocjacji z wybranymi wnioskodawcami, prowadzenie spotkań informacyjnych,
 • współprowadzenie profili Mikrograntów w mediach społecznościowych (fb, instagram),
 • uzupełnianie strony www Strefy Kultury Wrocław plus podstrony Programu Mikrogranty

koordynacja projektów realizowanych w ramach Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty (Edycja 23. i 24.):

 • prowadzenie projektów – współpraca ze współorganizatorem – osobą fizyczną lub grupą nieformalną,
 • negocjowanie warunków umowy o współorganizacji, umów wykonawczych dla osób zatrudnianych do konkretnych projektów,
 • dokonywanie zakupów w ramach projektów,
 • procedowanie dokumentów księgowych – faktur i rachunków,
 • prowadzenie opieki nad projektami, nadzoru wykonawczego oraz promocyjnego,
 • pomoc w modyfikacjach, pojawiających się problemach, dylematach w czasie realizacji projektów,
 • sieciowanie podmiotów współpracujących z Mikrograntami w ramach optymalizacji kosztów i propagowania idei rozbudowy społeczności lokalnych/osiedlowych

Co oferujemy:

 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i działań społecznych,
 • umowę zlecenia od marca do grudnia 2020 roku, z opcją stałej współpracy od 2021 roku, z wynagrodzeniem płaconym w miesięcznych odstępach,
 • pracę w elastycznych godzinach,
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu,
 • możliwość rozwoju osobistego – szkolenia, warsztaty, wyjazdy oraz angażowanie się w inne inicjatywy prowadzone w ramach działań SKW,
 • możliwość rozwoju pasji związanych z działaniem wśród podmiotów miejskich oraz pozarządowych związanych z działaniami społecznymi,
 • możliwość wpływu na kształtowanie kulturowego i społecznego krajobrazu miasta,
 • uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez SKW

Krótki list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej prosimy wysyłać do 14 lutego (do godziny 23:59) na adres rekrutacja@strefakultury.pl, w tytule maila wpisując „Zespół Mikrograntów”

CV powinno zawierać klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583,moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.

Ofertę znajdziesz również w załączniku!

SKW informuje kandydatów, że ich dane przetwarzane będą przez SKW jako administratora danych lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji procesu rekrutacji, na czas niezbędny do realizacji w/w procesu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)lub f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału procesie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach  wykonania obowiązku prawnego dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW  lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i dochodzenie roszczeń lub prawo  dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod.@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71 71 27 575 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.strefakultury.pl

 

- Czytaj także

Polecamy

Zobacz więcej