Login

Register

Login

Register

14.09.2021 Wtorek

Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji – podsumowujemy działania w terenie. Letnie spotkania, rozmowy, zbieranie opinii i historii za nami

W ostatnich miesiącach, na ośmiu wrocławskich osiedlach prowadziliśmy intensywne działania polegające na zbieraniu  informacji o ich specyfice, potencjale i zasobach. Współpraca Strefy Kultury Wrocław z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaowocowała szeregiem aktywności włączających w ten proces mieszkanki i mieszkańców tego obszaru. Zebrane materiały posłużą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, strategicznego dokumentu, który zawierać będzie listę celów i działań na rewitalizowanych osiedlach.

fot. Jerzy Wypych

Między lipcem a początkiem września w ramach  projektu pn. „Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji. Wstęp do Gminnego Programu Rewitalizacji”, na ośmiu wrocławskich osiedlach, które mają zostać w kolejnych latach poddane rewitalizacji, prowadziliśmy aktywne działania w terenie Byliśmy obecni podczas lokalnych wydarzeń w większej i mniejszej skali, a także przeprowadzaliśmy indywidualne spotkania i rozmowy. W cały proces rozpoznawania zasobów, szans i potencjałów włączyliśmy mieszkańców i mieszkanki oraz organizacje i instytucje związane z Brochowem, Kleczkowem, Księżem, Nadodrzem, Ołbinem, Placem Grunwaldzkim, Przedmieściem Oławskim i Przedmieściem Świdnickim.

Zbieranie informacji na osiedlach prowadziliśmy na trzy sposoby. Zaprosiliśmy Was do tworzenia sentymentalnych mapy osiedli. Mapowaliśmy wskazane przez Was miejsca, które są wykorzystywane do różnych osiedlowych działań lub mają taki potencjał. Zbieraliśmy również informacje od lokalnych liderek i liderów za pomocą kwestionariuszy. Te ostatnie wciąż spływają do Strefy Kultury Wrocław. O całym procesie przeczytacie TUTAJ.

Mapy Sąsiedzkie

Tworzenie sentymentalnych map osiedli odbywało się w ramach kontynuacji akcji „Stwórz z nami sąsiedzkie mapy osiedli”, programu Sąsiadujemy. Zaprosiliśmy mieszkanki i mieszkańców osiedli do współtworzenia wyjątkowych sąsiedzkich map, opartych na ich indywidualnych historiach, które opowiadały o najciekawszych, najpiękniejszych, ale również najbardziej osobliwych miejscach. Wasze historie osadzone były zarówno w czasach współczesnych, jak i w przeszłości. Na bazie zebranych opowieści, jesienią powstaną subiektywne sąsiedzkie przewodniki po osiedlach – osiem drukowanych map do zabrania na spacer po osiedlu. Specjalne mapy i  ankiety mogliście znaleźć w 18 lokalnych punktach. Były to zarówno siedziby Centrów Aktywności Lokalnej, biblioteki, instytucje kultury, jak również lokalne kawiarenki. Każda chętna do podzielenia się historią osoba, mogła to zrobić rozmawiając z animatorkami, które w trakcie wakacji pojawiały się na osiedlowych wydarzeniach, piknikach i spotkaniach. Animatorki przeprowadziły z Wami 172 godziny rozmów! Zebrały wspólnie ponad 350 opowieści! Najwięcej było ich na osiedlach Księże, Przedmieście Oławskie, Brochów i Plac Grunwaldzki.

Mapowanie osiedlowych szans i potencjałów

W lipcu oraz sierpniu na 37 osiedlowych wydarzeniach pojawiły się osoby wyposażone w wielkoformatowe mapy, na których mogliście zaznaczać miejsca posiadające potencjał społeczny. Dziewięć mapowaczek i mapowacz – lokalni animatorzy i czynni uczestnicy życia społecznego, rozmawiali z Wami nie tylko o przestrzeniach aktualnie służących do aktywności, ale także o tych, które mogłyby takimi się stać. Tematami rozmów były także: chęci mieszkańców  do podejmowania samodzielnych inicjatyw, aktywne organizacje i osoby czynnie działające na osiedlach. Przeprowadziliśmy 433 rozmowy. Wskazaliście w nich 114 miejsc, które posiadają w sobie wysoki osiedlowy potencjał, ale nie są jeszcze wykorzystywane do aktywności. Należą do nich głównie rozmaite tereny zielone (np. brochowski „Park na Skraju”, odnawiany park im. L. Węgrzynowskiego przy  Kolejowej), nadrzeczne (niezagospodarowane jeszcze, „dzikie” tereny przy Odrze i Oławce), skwery położone w uczęszczanych punktach osiedli (przy dyskontach, zbiegach ulic, powstałe w wyniku wyburzonych budynków)czy wnętrza kwartałów mieszkaniowych (głównie na Ołbinie, Nadodrzu, Przedmieściu Świdnickim czy Kleczkowie). Najwięcej z nich wskazaliście  na Przedmieściu Oławskim, Przedmieściu Świdnickim i Księżu.

Kwestionariusze dla osiedlowych liderów i liderek

Trzecim sposobem umożliwiającym wskazanie i identyfikację potencjałów obszaru rewitalizacji były kwestionariusze dla osiedlowych liderów i liderek. Kwestionariusz przekazaliśmy do wypełnienia aktywnie działającym na osiedlach podmiotom, czyli: Radom Osiedli, Centrom Aktywności Lokalnej, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym, filiom bibliotek, szkołom, przedszkolom i innym placówkom edukacyjnym, oddziałom terenowym MOPS-u,  a także nieformalnym grupom działaczek i działaczy osiedlowych oraz osobom aktywnym społecznie.

Kwestionariusze zawierały pakiet pytań dotyczących prowadzonych i planowanych aktywności, partnerstw i sieci. Pytaliśmy w nich również o sposoby finansowania lokalnych aktywności, ważne i niezbędne do rozwiązania problemy społeczne oraz o miejsca dające potencjał inicjatywom osiedlowym. Poprosiliśmy o wskazanie aktywnych organizacji i instytucji, które warto uwzględnić w procesie rewitalizacji. Do Strefy Kultury Wrocław wpłynęło do drugiego tygodnia września 60 kwestionariuszy. Obecnie rozpoczęliśmy proces ich analizy. Placówki edukacyjne mogą zgłaszać swoje odpowiedzi do końca września. Wówczas zakończymy zbiórkę kwestionariuszy.

Dalsze kroki

Na podstawie zebranych danych, zostanie sporządzony pod koniec roku raport podsumowujący.  Będzie on stanowił cenne źródło informacji w pracach nad powstaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto wnioski z przygotowywanego raportu zostaną wykorzystane do rozpoczęcia kolejnego cyklu spotkań z mieszkańcami i mieszkankami oraz podmiotami działającymi na obszarze rewitalizacji. W ich trakcie będą zbierane propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych do uwzględnienia w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Projekt koordynuje i realizuje Strefa Kultury Wrocław w ramach współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Wrocław.

- Czytaj także

p:40866