Działania międzynarodowe

Od 1 lutego działania międzynarodowe są częścią programu Wrocławskiego Instytutu Kultury, który zajmie się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym. 

Po aktualne informacje na temat działalności Instytutu zapraszamy na stronę instytutkultury.pl. Zachęcamy też do śledzenia rozwoju nowej instytucji w mediach społecznościowych: na FacebookuInstagramie i LinkedInie.

Działania międzynarodowe kierowane są do przedstawicieli środowisk akademickich i twórczych, aktywnych w obszarze kultury i sztuki współczesnej. W ich ramach mieszkańcy różnych europejskich miast uczestniczą w rezydencjach, wizytach studyjnych oraz innych projektach realizowanych w kraju i za granicą, dzięki czemu mogą poznać się i nawiązać współpracę z partnerami zagranicznymi. Program ma za zadanie służyć wymianie doświadczeń, praktyk i wiedzy, a także kształtować relacje kulturalne na poziomie międzynarodowym. Kolejnym ważnym obszarem działalności jest wsparcie i promocja działań lokalnych twórców poza Polską, jak i zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Wrocławia i na Dolny Śląsk.

Uczestnicy programu, realizują projekty artystyczne, badawcze oraz społeczne, poświęcone aktualnym zjawiskom i problemom współczesnych miast i regionów. Działania te mogą dotyczyć m.in. przestrzeni publicznej, współistnienia różnych użytkowników miast, przemieszczania ludności, ochrony środowiska czy przyrody w mieście (ekologii). Odnoszą się do zagadnień takich jak: zrównoważony rozwój, równouprawnienie, gwałtowne zmiany społeczne, wykluczenie, odpowiedzialność społeczna, polityka kulturalna czy edukacja obywatelska. Służą mediacji oraz poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań i praktyk. Tym samym próbują na polu kultury i sztuki na nowo zdefiniować i sportretować miasta w XXI wieku.

Forum Berlin

– zainicjowane w 2018 roku spotkania artystów z Wrocławia i Berlina, połączone z wizytami studyjnymi w obu miastach. Celem Forum jest stworzenie możliwości bezpośredniej współpracy pomiędzy artystami, współtworzenie interdyscyplinarnych realizacji artystycznych, które prezentowane są wrocławskiej i berlińskiej publiczności.

Wrocław - Kowno warsztaty wspólnych projektów

- warsztaty sieciujące połączone z wizytą studyjną w Kownie przeznaczone dla dziesięciu przedstawicieli środowiska artystycznego i kulturalnego Wrocławia i Kowna (litewskiego miasta w 2022 roku będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury). Inspiracją dla wspólnych projektów mogą być zmienne losy byłej stolicy Litwy,  a także wpływ tego faktu na kształtowanie społeczności, rozwój miasta oraz obecne znaczenie Kowna.

Kultura Mobilna

– narzędzie wsparcia mobilności dla twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, które służyć ma realizacji oraz promocji ich projektów za granicą. W naborach mogą brać udział osoby planujące wyjazdy na rezydencje, wizyty studyjne, przeglądy sztuki, festiwale czy konferencje, jak również uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych.

AIR Wro

to program rezydencji artystycznych zapoczątkowany w 2015 roku. Dzięki udziałowi w organizowanych przez Strefę Kultury Wrocław rezydencjach artyści różnych dziedzin pochodzący z różnych europejskich miast, mogą rozwijać swoje projekty kreatywne, współpracować z przedstawicielami wybranych instytucji i prowadzić badania we Wrocławiu. Równocześnie dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami możliwe są wyjazdy dla twórców dolnośląskich na rezydencje artystyczne do wielu ważnych europejskich centrów rezydencyjnych.

LWOWRO

– program skupiony jest wokół współpracy z menedżerami kultury ze Lwowa, który jest miastem partnerskim Wrocławia. Ideą zainicjowanego w 2017 roku projektu „LWOWRO” jest potrzeba spotkań, wymiany wiedzy, kompetencji i doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi menedżerami kultury. Program ten łączy potrzeby kadry kultury w zakresie teoretycznym oraz praktycznym, poprzez realizację cyklu warsztatów, spotkań z ekspertami i aktywistami sektora kultury. Wszystko odbywa się w formie wizyt studyjnych, prelekcji i warsztatów praktycznych dla lwowskich kadr kultury młodego pokolenia.

Inne działania międzynarodowe:

ECoC Family

– European Capitals of Culture Family to nieformalna sieć byłych, obecnych i przyszłych europejskich stolic kultury. Członkowie spotykają się regularnie dwa razy w roku, informują się na bieżąco o swoich działaniach, wspierają i przekazują sobie zaproszenia do współpracy. ECoC Family to także miejsce wsparcia organizacyjnego, budowania kontaktów i zawierania europejskich partnerstw. Warto zaznaczyć, że we współpracę z europejskimi stolicami kultury zaangażowany jest od lat partner Japoński - EU Japan Fest.

Tandem Ukraina

– to jedna z odsłon programu Tandem, stworzonego w 2011 r. przez Europejską Fundację Kultury (Amsterdam) i MitOst e.V. (Berlin) dla umocnienia społeczeństwa obywatelskiego w Europie i regionach sąsiadujących. Tandem Ukraina to platforma dla managerów kultury służąca rozwijaniu nowych umiejętności, innowacyjnych praktyk i włączeniu się do międzynarodowych sieci z partnerami z Ukrainy.

Partnerzy