Praktycy Kultury

Od 1 lutego działania Praktyków Kultury są częścią programu Wrocławskiego Instytutu Kultury, który zajmie się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym. 

Po aktualne informacje na temat działalności Instytutu zapraszamy na stronę instytutkultury.pl. Zachęcamy też do śledzenia rozwoju nowej instytucji w mediach społecznościowych: na FacebookuInstagramie i LinkedInie.

Praktycy Kultury to prowadzony od 2018 roku program, który kierujemy do  szeroko definiowanych kadr kultury – osób działających w obszarze animacji i edukacji, badań i mapowania sektora, projektów adresowanych do mieszkanek i mieszkańców polskich miast, a także pracownic i pracowników instytucji, podmiotów trzeciego sektora, kolektywów i ruchów oddolnych. W ramach całorocznych działań edukujemy, sieciujemy, badamy i prezentujemy trendy związane z organizacją i rozwojem sektora kultury – wszystko po to, by wzmocnić potencjał branży kreatywnej na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Edukacja

Chcemy wspierać kadry kultury w poszerzaniu ich kompetencji i umiejętności poprzez organizację szkoleń, webinarów i spotkań edukacyjnych, które poświęcamy zagadnieniom zrównoważonej kultury, nowych technologii i dobrostanu kadr kultury. Nasza oferta edukacyjna jest zmienna – tematy proponowanych przez nas szkoleń są co roku rozwijane w oparciu o najważniejsze trendy i zagadnienia istotne dla pola kultury w Polsce. Edukujemy też dyskutując z ekspertkami i ekspertami zaproszonymi przez nas do cyklu podcastów „Rozmowy o…”. Nagrania spotkań w mniej zobowiązującej formule adresujemy do osób, które nie lubią formuły webinarowej, ale wciąż chcą poszerzać swoje kompetencje i inspirować się do zmiany codziennych praktyk.

Sieciowanie

Nasz program powstał i jest realizowany we Wrocławiu, dlatego też jego ważną część adresujemy do lokalnych instytucji kultury. Naszym celem jest wsparcie rozwoju kompetencyjnego zespołów poszczególnych placówek – poprzez uczenie się od siebie nawzajem, pogłębienie relacji i rozwinięcie współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, budowanie nowych partnerstw i sieci kontaktów, a także stworzenie spójnej wizji wrocławskiej kultury w obiegu instytucjonalnym – kultury zrównoważonej, dostępnej i otwartej na eksperyment. Wspólnie utrwalamy i wykorzystujemy nabyte umiejętności, testujemy nowe narzędzia, a przede wszystkim budujemy relacje wokół zagadnień horyzontalnych, które są dla nas priorytetowe.

Badania

W naszym programie istotną rolę odgrywają również badania pola kultury – zarówno na poziomie lokalnym, jak i w kontekście współpracy pomiędzy poszczególnymi miastami w Polsce. Naszym celem jest obserwacja i diagnoza stanu sektora kultury, popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na jego temat, a także dzielenie się know-how na temat metodologii badawczych i nowatorskich praktyk w obszarze mapowania obiegów kultury.

Informowanie

Lubimy dzielić się informacjami na temat mechanizmów finansowych dla kultury i edukacji – na Facebooku prowadzimy profil i grupę, gdzie publikujemy informacje na temat konkursów grantowych, ciekawych warsztatów i seminariów oraz publikacji eksperckich. Od 2021 rozsyłamy też newsletter grantowy, w którym agregujemy informację na temat mechanizmów finansowych dla świata kultury, sztuki i edukacji.

Miasto i Kultura

To coroczne spotkanie teoretyków i praktyków kultury, którzy pragną poznać nowe sposoby tworzenia oferty kulturalnej, szukają narzędzi do zbierania wiedzy na temat środowiska swojej pracy, planują w realizowanych przez siebie projektach odnieść się do najbardziej aktualnych zjawisk i trendów wokół nas. Organizowana od 2017 roku konferencja jest przestrzenią obserwacji sektora kultury – jego kondycji, zasobu i możliwości tworzenia sieci współpracy, platformą służącą refleksji nad formami uczestnictwa w kulturze,  a przede wszystkim wydarzeniem, które we Wrocławiu skupić ma ludzi aktywnych na polu produkcji, badania i organizacji kultury w Polsce. Od 2020 roku „Miasto i Kulturę” organizujemy w sieci, testując nowe formaty i pomysły na organizację wydarzenia sieciującego polskie kadry kultury.