Wrocławski Program Wydawniczy

Od 1 lutego Wrocławski Program Wydawniczy jest częścią programu Wrocławskiego Instytutu Kultury, który zajmie się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym. 

Po aktualne informacje na temat działalności Instytutu zapraszamy na stronę instytutkultury.pl. Zachęcamy też do śledzenia rozwoju nowej instytucji w mediach społecznościowych: na FacebookuInstagramie i LinkedInie.

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest propagowanie wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym. Program jest skierowany do wydawnictw i organizacji pozarządowych. Przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem – rozumianym również szerzej, jako część Europy Wschodniej. W wyniku prac Komisji konkursowej wybrane zostaną książki i czasopisma, które Strefa Kultury Wrocław wesprze finansowo w formie koedycji.

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wspieranie finansowe w formie koedycji twórczości związanej z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Program jest skierowany do wydawców książek i czasopism.

Nabór wniosków obejmuje Program Wydawniczy Książki oraz Program Wydawniczy Czasopisma

Program Wydawniczy Książki ma na celu wspieranie wartościowej literatury, promującej uniwersalne wartości i nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Podstawowym kryterium oceny publikacji będzie powiązanie autora i tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, rozumianym również jako część Europy Wschodniej. Wsparcie finansowe w ramach Programu kierowane będzie przede wszystkim do wydawców zapewniających wartościowe teksty, stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.

Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów książek będą walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora i podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium będzie doświadczenie wydawców w działalności wydawniczej, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków). Ocenie ekspertów Programu będą też podlegały założenia budżetowe projektów.

Celem Programu Wydawniczego Czasopisma jest wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny w Polsce i Europie. Program ma na celu promowanie czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji oraz tych, które rozwinęły się i zyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

W przypadku czasopism ocenie będą podlegały między innymi różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę, opiniotwórczość czasopisma. Istotne podczas oceny będą jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji (np. udostępnienie w formie wydania elektronicznego, dostęp przez stronę internetową). Oceniane będą również założenia budżetowe projektu.