Login

Register

Login

Register

Kontakt


Polityka prywtaności:


1. Przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez SKW prowadzone jest wyłącznie w celu realizacji umowy/usługi na czas ich obowiązywania, a po ich rozwiązaniu lub zakończeniu, wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO), albo też na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) na czas i w zakresie w jakim jej udzielono,
2. administratorem Pani/a danych osobowych jest samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającej NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 (zwana dalej: SKW lub Instytucja). Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, lub podmiotów działających na jej zlecenie przy realizacji celu przetwarzania.
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (na dzień podpisania niniejszego oświadczenia: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Pani/a zgody - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym zastrzeżeniem, że podanie danych zawartych formularzu subskrypcji jest warunkiem koniecznym do realizacji na Państwa rzecz subskrybowanej usługi.
4. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
5. SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania ( np. usługi) . Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW.
6. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 71 712 75 75 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Piotr Stasiak, e-mail: sekretariat@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75.
7. SKW informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane nie będą podlegały procesowi profilowana. Jedyne dane, które podlegają profilowaniu to dane użytkowników serwisów internetowych SKW, które podlegają profilowaniu na zasadach wskazanych w Polityce prywatności tych Serwisów.
8. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych znajdą Państwo w naszej uaktualnionej do nowych przepisów Polityce prywatności

p:2096