Login

Register

Login

Register

Deklaracja dostępności

Strefa Kultury Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.
Data publikacji strony internetowej: 2017-11-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona spełnia większość wymagań WCAG 2.1 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:

- nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
- strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie.

Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony Strefy Kultury Wrocław, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy przesyłać:

Osoba do kontaktu: Maciej Kancerek, adres e-mail: maciej.kancerek@strefakultury.pl, numer telefonu: 608 312 159

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:


Do budynku Strefy Kultury Wrocław przy ul. Świdnickiej 8B we Wrocławiu prowadzi ogólnodostępne wejście od ul. Świdnickiej przez szklane drzwi o szerokości 100 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Do dyspozycji gości jest także wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego przez szklane drzwi o szerokości 90 cm, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz. Liczba stopni do pokonania wynosi zero. Liczba stopni przed wejściem głównym wynosi cztery, za wejściem zero. W budynku nie ma obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla dla gości pomieszczeń. Na parterze znajdują się punkt informacyjny, toaleta dla osób niepełnosprawnych, kawiarnia, sala konferencyjna oraz biura. Na poziomy -1 (sala warsztatowa) oraz +1 (sekretariat i biura) można dostać się windą osobową lub schodami kamiennymi. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Z racji na to, że wejście do budynku Strefy Kultury Wrocław przyp. ul. Świdnickiej 8B jest na poziomie chodnika, nie ma potrzeby stosowania pochylni. Pomieszczenie jest przystosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ulicy Szewskiej, naprzeciwko sklepu Kameleon, ok. 160 m od budynku Strefy Kultury Wrocław.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dane na podstawie audytu Fundacji TUS.

 

p:28027