Deklaracja dostępności Strefy Kultury Wrocław

Strefa Kultury Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strefy Kultury Wrocław.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona spełnia większość wymagań WCAG 2.1 na poziomie A z kilkoma wyjątkami: - nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, - strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie. Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony Strefy Kultury Wrocław, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Szelc.
 • E-mail: olga.szelc@strefakultury.pl
 • Telefon: + 48 530 684 928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Strefy Kultury Wrocław
 • Adres: ul. Ruska 46A wejście B lok. 203 50-079 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@strefakultury.pl
 • Telefon: +48 508 491 887
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Strefa Kultury Wrocław posiada trzy obiekty: H3 Impart Centrum przy ulicy Piłsudskiego 19. W budynku znajduje się dostępna winda (wejście alternatywne od portierni) oraz na pierwszym piętrze toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Przy kasie biletowej jest możliwość skorzystania z tłumacza PMJ online oraz kart komunikacji dedykowanych osobom Głuchym i Niedosłyszącym. W sali koncertowej przewidziano 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach.  H3 Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej 56. W budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami. Przy kasie biletowej jest możliwość skorzystania z tłumacza PMJ online oraz kart komunikacji dedykowanych osobom Głuchym i Niedosłyszącym. Jeśli jest taka potrzeba na sali koncertowej przewidziano 4 miejsca dla osób porusząjących się na wózkach. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  H3 Biura, ul. Ruska 46 A, wejście B lok. 203. Biuro nie jest dostępne architektonicznie (schody, brak windy). Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, jest możliwość umówienia się na spotkanie w klubie "Recepcja", która znajduje się na poziomie podwórka.